Aktualności


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w ZSP w Jeżowie

02/03/2018
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w ZSP w Jeżowie

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jeżowie rozpoczęliśmy realizację programu profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Program ten posiada rekomendacje Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 

Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Program „Szkoły Dla Rodziców” pozwala na stopniowe nabywanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych. Składa się
z cyklu 10 spotkań w odstępach tygodniowych, każde z nich trwa około 3 godzin zegarowych. 

Podczas spotkań wykorzystywane są głównie aktywne metody pracy: dyskusja, burza mózgów, odgrywanie ról, ćwiczenia dramowe, refleksja. 

Tematy kolejnych spotkań:

1.wprowadzenie- poznanie się, integracja grupy.

2.granice.

3.emocje i uczucia

4.emocje i uczucia c.d.

5.zachęcanie dzieci do współpracy.

6.kary.

7.rozwiązywanie problemów i konfliktów. 

8.zachęcanie do samodzielności.

9.wpisywanie dzieci w role.

10.pomocne pochwały i zachęty.

 

W zajęciach uczestniczy 14 matek.

Zajęcia prowadzą doświadczone, certyfikowane realizatorki programu:

Alicja Klemańska- psycholog i Ewa Chojnacka – Dłutek - pedagog

WSTECZ