Badania zmysłów

Przesiewowe komputerowe badania narządów zmysłów

Badania prowadzone są za pomocą sprzętu najnowszej generacji i obejmują narząd słuchu, wzroku i mowy. Umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych. PAMIĘTAJMY – wczesne podjęcie diagnostyki stwarza szansę na szybką i skuteczną pomoc rehabilitacyjno – terapeutyczną oraz zapobiega istotnym problemom rozwojowym i trudnościom szkolnym.

Gwarantujemy dyskrecję.  Nie wymagamy skierowań.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z naszą poradnią.

Badania objęte są patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

 

Przesiewowe badania komputerowe narządów zmysłów za pomocą Platformy do Badania Zmysłów

Platforma to pierwsze na świecie zintegrowane narzędzie do oceny uszkodzeń w obrębie trzech narządów: słuchu, wzroku i mowy. Platforma do badania zmysłów to najnowszej generacji sprzęt składający się z mikrokomputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym prowadzenie przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy. Badania adresowane są do dzieci od 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż. oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Działania prewencyjne w obrębie narządów zmysłów powinny być przedsięwzięte w szczególności u dzieci:

 • rodziców z wadami wzroku, chorobami narządu wzroku,
 • rodziców z wadami słuchu, chorobami narządu słuchu,
 • rodziców w wadami narządu mowy,
 • z ryzyka dysleksji,
 • mających symptomy, mogące świadczyć o dysfunkcji narządów zmysłów,
 • mających widoczne trudności szkolne, edukacyjne.

Twórcami Platformy są pracownicy Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.
Innowacyjność Platformy w skali międzynarodowej podkreśla srebrny medal z wyróżnieniem jury uzyskany podczas odbywającego się w Brukseli w trakcie 58 światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels innova 2009, konkursu Brussels Eureka” – odznaczenie przyznane za rozwiązanie Domowa Klinika Rehabilitacji .Rok 2011 dla Platformy to nagroda międzynarodowych targów innowacji w zakresie Badań Naukowych i Nowych Technologii – Medinnova 2011.
Platforma do Badań Zmysłów zawiera 2 pakiety, z  których pierwszy przeznaczony jest dla dzieci młodszych w przedziale wiekowym od 5 – 10 lat oraz dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Drugi zaś obejmuje dzieci starsze i młodzież.

 

W skład badań testowych platformy wchodzą:

 • Badanie przesiewowe słuchu „Słyszę 2009”- test tonalny - badanie oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz dla obu uszu oddzielnie oraz test obrazkowy albo słowny polegający na testowaniu rozumienia mowy w szumie;
 • Badanie przesiewowe wzroku „Widzę 2009” – badanie oparte jest na różnicowaniu kontrastu oraz treści widzenia barwnego.
 • Badanie przesiewowe mowy „Mówię 2009” – Test służy do wstępnej diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu oraz opóźnień bądź zaburzeń mowy t. j. oceniamy motorykę narządów mowy, artykulację, poziom słownictwa, zastosowanie gramatyki, pamięć słuchową oraz słuch fonemowy.
 • Badanie audiometryczne „Audiogram 2009” – badanie audiometryczne dla przewodnictwa powietrznego dla każdego ucha oddzielnie;
 • Test centralny DDT (dwudzielny test cyfrowy)- służy do zbadania uwagi słuchowej.

Badanie u dzieci rozpoczynających naukę szkolną, prowadzone od wielu lat przez IPFiS we współpracy z jednostkami naukowymi z Polski oraz innych krajów wykazało, że:

 • co 5 dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem,
 • co 3 dziecko wykazuje problemy ze wzrokiem,
 • co 4 dziecko wykazuje zaburzenia artykulacji.

Narząd słuchu

Badania przesiewowe prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w latach poprzednich wykazały, że około 20% dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym ma różnego problemy związane ze słuchem. Jednym z istotnych przejawów zakłóceń w obrębie narządu słuchu może być fakt, iż:

 • dziecko zaczyna mówić z opóźnieniem,
 • słownik dziecka jest mało zróżnicowany i zbyt wolno się wzbogaca,
 • występuje obniżenie poziomu koncentracji uwagi,
 • występuje mało precyzyjne różnicowanie słyszanych dźwięków, trudności z lokalizacją źródła dźwięków,
 • dziecko zaczyna podgłaszać telewizor, radio, bądź siadać bliżej źródła dźwięku,
 • dziecko zaczyna głośno mówić, dopytywać się, wymaga powtórzenia poleceń,
 • dzieci mają trudności ze zrozumieniem czytanych treści, z pisaniem ze słuchu, z nauką czytania.

Narząd wzroku

Prowadzone w ostatnim czasie badania wad wzroku u dzieci w wieku szkolnym potwierdzają wzrastającą tendencję rozwoju wad wzroku, zwłaszcza krótkowzroczności. Liczba młodzieży wymagającej korekcji okularowej sięga nawet 40 %. Wady wzroku mają wpływ na codzienne funkcjonowanie i aktywność dzieci i młodzieży. Podstawowe przejawy wad i dysfunkcji w obrębie narządu wzroku manifestują się:

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • problemami w samoobsłudze,
 • obniżonym poziomem graficznym pisma,
 • niedostatecznym poziomem uwagi wzrokowej,
 • wodzeniem nosem po książce lub zeszycie, wpływając na jakość widzenia podczas czytania,
 • słabą precyzją w ruchach rąk,
 • narzekaniem na bóle głowy podczas odrabiania lekcji,
 • narzekaniem na bóle głowy podczas  czytania w trakcie jazdy samochodem bądź pociągiem,
 • narzekaniem na pieczenie i łzawienie oczu oraz zamazywanie się liter,
 • pisaniem liter i/lub cyfr z lustrzanym odbiciem,
 • problemami z przepisywaniem tekstów z tablicy i pracą na komputerze.

Narząd mowy

Jak wskazują najnowsze badania uwidacznia się narastający problem zaburzeń mowy wśród populacji dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Wpływ wad wymowy na trudności w nauce szczególnie zaznacza się na:

 • lekcjach języka polskiego i języków obcych,
 • historii,
 • na zajęciach, które wymagają od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się
 • dzieci popełniają te same błędy w pisaniu i czytania, które popełniają w mowie spontanicznej

Młodsze dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzonym narządem mowy:

 • źle wymawiają poznawane głoski,
 • źle nazywają i piszą litery,
 • miewają trudności w odczytywaniu liter,
 • w ich mowie pojawiają się agramatyzmy,
 • mają trudności z prawidłową budową zdań.

Deficyty rozwoju funkcji wzroku, słuchu, mowy utrudniają zdobycie dziecku w określonym czasie tych umiejętności i wiadomości szkolnych, które są wyznaczone programem nauczania.
Prawidłowe funkcjonowanie słuchu, wzroku i mowy stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, zaburzenie w zakresie funkcjonowania narządów zmysłów są jedną z głównych przyczyn:

 • problemów w adaptacji do środowiska szkolnego,
 • zaburzeń koncentracji uwagi,
 • zaburzeń komunikowania się,
 • ograniczeń w przyswajaniu wiedzy (mniejsza znajomość języka, trudności w mówieniu, czytaniu, pisaniu),
 • zaburzeń emocji (np. agresja w stosunku do rówieśników z otoczenia).


DROGI RODZICU !
W przypadku zaobserwowania u swojego dziecka wyżej wymienionych objawów lub po prostu, gdy chcesz sprawdzić funkcjonowanie narządów zmysłów zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.