Opinie i orzeczenia

Poradnia wydaje opinie:

 1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia od obowiązku

 szkolnego,
2) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
3) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 
do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
4) zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi
 niepełnosprawnościami lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,
5) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
6) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
7) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej
 szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej 
i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

8) innych, określonych odrębnymi przepisami.

 

 Orzeczenia:

1) o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

   oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej zastosowania specjalnej
   organizacji nauki i metod pracy,
2)  o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
   dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
   uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego
   w szkole podstawowej,
3) o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan
  zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  dla dzieci i młodzieży
  upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
  niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.