Przepisy prawa

Ustawa o systemie oświaty tekst ujednolicony (Dz.U. 2016 poz.1943) 


Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59)


Ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)


Ustawa Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1189)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz.199 z późn.zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743)


Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. 2017r. poz. 1591)


Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(Dz. U. 2017r. poz. 1578)

 

Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017r. poz. 1616)


Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1534)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)