Terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

      Terapia ma na celu udzielenie pomocy rodzicom i ich dzieciom w pokonywaniu trudności

w nauce, trudności wychowawczych i różnorodnych zaburzeń. Terapia prowadzona jest indywidualnie

i grupowo (w zależności od potrzeb).

      Na terenie placówki prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.


Terapia psychologiczna


Psychoterapia rozpoczyna się od ustalenia celu i planu pracy z dzieckiem. W zależności od wieku może przyjmować formę rozmowy lub zabawy. Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka potrzebna jest pomoc rodziców, stąd też do terapii włącza się pracę z rodziną. Rola rodziców jest niezastąpiona w wspieraniu dziecka  w jego zmianie zachowania, rozwoju,  w tym celu rodzice - w porozumieniu z psychologiem, między spotkaniami - wprowadzają modyfikacje w otoczeniu dziecka.

Poprzez terapię indywidualną z dzieckiem uzyskujemy poprawę jego funkcjonowania

w domu i w szkole lub przedszkolu.

 

Terapia pedagogiczna

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. 

                Zasady terapii pedagogicznej według Czajkowskiej i Herdy:

1. zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego;

2. zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania
i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka;

3. zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych

i najsłabiej opanowanych umiejętności;

4. zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych 

z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;

5. zasada systematyczności;

6. zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

 

Terapia logopedyczna

 

Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania te mają na celu:

  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak
    i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.