Zadania poradni

Rejon działania poradni obejmuje miasto Brzeziny oraz następujące gminy:
Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają 
przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
Do zadań poradni należy:
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na:
 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
   Pomoc jest udzielana w formie:
 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny; 
 • grup wsparcia; 
 • prowadzenia mediacji; 
 • interwencji kryzysowej; 
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.
 Realizowanie przez poradnię zadań polega na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, 
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki
lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom;

 Zadania  te są realizowane w formie:
 • porad i konsultacji;
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 • warsztatów;
 • grup wsparcia; 
 • wykładów i prelekcji;
 • prowadzenia mediacji; 
 • interwencji kryzysowej; 
 • działalności informacyjno-szkoleniowej;
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla  nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń (od 1 stycznia 2016 r.);
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających 
na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki 
w zakresie: 
 • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian  w systemie oświaty;
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące  nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
 • realizacji podstaw programowych;
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków;
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
 Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb
 • przedszkola, szkoły lub placówki; 
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.