Solidarni z Ukraią
Aktualności

Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek cz. I

24/04/2020

Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek cz. I

Warto aby rodzice zastanowili się czy ich pociechy są gotowe do podjęcia roli ucznia.
-  Świat wokół dziecka zmieni się diametralnie, to co było do tej pory zabawą stanie się obowiązkiem.
- Dotychczas dziecko uczyło się podczas zabawy, kiedy czuło taką potrzebę, w szkole nauka będzie systematyczna i zorganizowana.
-  Dotąd zdobywane umiejętności były ściśle powiązane z praktyką, w klasie pierwszej nauka przybierze charakter teoretyczny, wielu informacji nie da się zastosować od razu.
- Sześciolatek może liczyć na wyrozumiałość i pomoc osób dorosłych, uczeń często bywa rozliczany z osiąganych postępów.
- Nauka do tej pory była z reguły dobrowolna, w  klasie pierwszej jest obowiązkowa.
- Przedszkolak jest nieustannie kontrolowany, wobec ucznia osoby dorosłe są mniej opiekuńcze, od dziecka wymaga się coraz większej zaradności i samodzielności.

Jakie zatem cechy, wiadomości i umiejętności posiadać powinno dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym aby odnieść sukces?

Dziecko sześcioletnie

W sferze zdrowotnej powinno:


- wykazywać się aktywnością i sprawnością ruchową,
- mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- dbać o higienę osobistą i swoje otoczenie
- orientować się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu.
W sferze emocjonalnej powinno:
- otwarcie informować o swoich potrzebach i potrzebach innych,
- rozpoznawać i nazywać uczucia, świadomie podejmować działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie,
- mieć wdrożone zasady dobrego wychowania i zachowania się w określonych sytuacjach,

 

W sferze kontaktów społecznych powinno:

-  przestrzegać obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie, próbować przewidzieć skutki swojego zachowania,
- stosować formy grzecznościowe,
- współdziałać w grupie rówieśniczej,
- rozwiązywać sytuacje konfliktowe drogą dyskutowania i negocjacji

W sferze poznawczej (przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania) powinno:


- posiadać w miarę bogaty zasób słownictwa, 
- poprawnie i komunikatywnie wypowiadać się w różnych sytuacjach,  
- dokonywać analizy i syntezy, porównywać, klasyfikować na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym, 
- posiadać zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania  i rozwiązywania problemów twórczych,
- dokonywać operacji analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej sylab, wyrazów i zdań,
-  odczuwać potrzebę czytania i poszukiwania źródeł wiedzy,
- klasyfikować przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech,
- określać i porównywać cechy jakościowe i ilościowe, formułować wnioski,
- dostrzegać regularności czasowe, jakościowe i ilościowe, kontynuować i tworzyć własne
- rozróżniać prawą i lewą stronę, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,
- prawidłowo posługiwać się narzędziami pisarskimi i plastycznymi,
- kreślić w miarę płynne i ciągłe ruchy na płaszczyźnie i w przestrzeni, 
- odwzorowywać i odtwarzać kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu.


Lista wymagań stawianych dziecku jest bardzo długa. Jak zatem możemy dziecku pomóc? Co robić aby wesprzeć jego rozwój i ułatwić osiągnięcie dojrzałości szkolnej?

 

Odpowiedź jest prosta: poprzez wspólne gry i zabawy, w toku codziennych zajęć!


Przykładowe sposoby doskonalenia sprawności ruchowej, koordynacji całego ciała i sprawności manualnej:


- gry i zabawy ruchowe na powietrzu (zabawy z piłką, skakanką, chodzenie wzdłuż linii jazda na rowerze, hulajnodze),
- gimnastyka, pływanie, taniec,
- trening czynności samoobsługowych,
- lepienie, ugniatanie, wycinanie, nawlekanie ,
- zabawy konstrukcyjnie, majsterkowanie,
- malowanie pędzlem, opuszkami palców, całą dłonią na dużych powierzchniach,
- zabawy masą solną.


Rozwój funkcji spostrzegania wzrokowego doskonalić można poprzez:


- ćwiczenia w różnicowaniu kształtów (nawet bardzo zbliżonych),
- układanie puzzli, układanie wg wzoru i bez wzoru poczynając od ćwiczeń na wzorze,
- tworzenie konstrukcji z klocków, majsterkowanie,
- odtwarzanie układów geometrycznych – szlaczki, wzory,
- zapamiętywanie szczegółów obrazków, wymienianie z pamięci wszystkich zapamiętanych przez dziecko.

Rozwój funkcji spostrzegania słuchowego można doskonalić w trakcie:


- nazywania i rozpoznawania różnorodnych dźwięków (z otoczenia, odgłosy zwierząt, instrumentów),
- odtwarzania dźwięków i przekładania ich na ruch lub obraz graficzny,
- nauka wierszyków, rymowanek, piosenek,
- segregowania obrazków ze względu na liczbę sylab w ich nazwach,
- określanie głosek na początku i końcu wyrazów, wysłuchiwanie poszczególnych głosek   w wyrazach.

Myślenie i mowę, koncentrację uwagi oraz pamięć można ćwiczyć w trakcie codziennych czynności, poprzez:


- rozmowę, opowiadanie o wydarzeniach dnia, o swoich przeżyciach,
- opisywanie kolejno wykonywanych czynności np.: w trakcie przyrządzania posiłków, wykonywania prac plastycznych,
- układanie zagadek, wymyślanie interesujących/zaskakujących zakończeń wydarzeń,
- układanie historyjek obrazkowych i opowiadanie ich treści.

Pomysły, inspiracje oraz karty pracy możecie państwo znaleźć pod następującymi linkami:


www.bajecznafabryka.pl
http://www.dziecipoznan.pl/artykul-1129-masa_solna_prosty_sposob_na_liczne_zabawy
https://www.eprzedszkolaki.pl/
https://pomyslyprzytablicy.pl/
https://eduzabawy.com/
http://maluchwdomu.pl/

Aby dziecko potrafiło wytrwale pracować, było samodzielne i systematyczne nie wystarczą  słowa. To rodzic, dorosły jest wzorem dla dziecka, jak należy radzić sobie z trudnościami, jak pokonywać je i jak przyjmować niepowodzenia. Nie wystarczy tłumaczyć, dziecko potrzebuje treningu i wielu doświadczeń, by móc poradzić sobie z porażką. Dziecko chwalone i nagradzane za doprowadzanie zadań do końca jest obowiązkowe, wytrwałe i sumienne, natomiast dostrzeganie wysiłku włożonego w pracę umożliwia budowanie wiary we własne siły i wytrwałości w działaniu. Docenić wkład pracy, pochwalić za opanowanie w przypadku zetknięcia z przegraną. Trening samodzielności i zaradności to również powierzanie dziecku odpowiedzialnego zachowania np.: pomoc w zakupach, wykonywanie obowiązków domowych.

UWAGA! 

 

Decyzja o niewysyłaniu dziecka do szkoły nigdy nie zapada na podstawie braku jednego z objawów dojrzałości szkolnej. Liczy się całościowy obraz rozwoju dziecka. Pamiętajmy, że nikt z nas nie jest idealny. Rodziców zaniepokojonych, odczuwających potrzebę fachowej oceny rozwoju dziecka i konkretnych wskazówek zapraszamy do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.


Opracowała Anna Chruślińska-Kozieł.

Do pobrania

Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek cz. I
Pobierz plik .pdf
Wstecz