Solidarni z Ukraią

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności  strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Brzezinach


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Brzezinach.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.01.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


• Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
• Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:
Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Ułatwienia:

Strony podmiotowe w ramach  strony internetowej posiadają następujące ułatwienia:
• Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.
• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.

Dostępność architektoniczna:
• Poradnia mieści się w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach.
• Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy poradni.
• Dojście  do poradni jest możliwe od ulicy Bohaterów Warszawy oraz od ulicy Przedwiośnie - częściowo chodnikiem, częściowo drogą wewnętrzną.
• Przed budynkiem jest krawężnik, utrudniający wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Bezpośrednio przed wejściem znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.
• Przy wejściu do Poradni zamieszczona jest tablica z oznaczeniem poradni.
• Brak  toalety dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
• W Poradni nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne:
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Joanna Urysiak.
• E-mail:poradnia@pppbrzeziny.pl
• Telefon:  46 874 21 76; 531 838 940

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Brzezinach
• Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Brzezinach, 95 -060   Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5
• E-mail:poradnia@pppbrzeziny .pl
• Telefon:  46 874 21 76; 531 838 940

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich