Solidarni z Ukraią

Historia

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna powstała 7 października 1972r. jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Brzezinach obejmując swym zasięgiem działania teren byłego Powiatu Brzezińskiego (sprzed reformy administracyjnej w 1975r.).  Swoją siedzibę miała na pierwszym piętrze  budynku po byłym internacie Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, przy ulicy Sienkiewicza 11. Pracowników poradni zatrudniało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzezinach, Wydział Oświaty i Kultury.  Urządzono  wówczas tylko dwa gabinety specjalistyczne, gabinet dyrektora i poczekalnię dla rodziców. W pierwszym roku oprócz dyrektora w poradni zatrudniony był jeden psycholog i dwóch pedagogów (pedagog do spraw logopedii i reedukacji oraz pedagog do spraw resocjalizacji i orientacji zawodowej). Od września 1973r. stan zatrudnienia powiększył się o dwóch pedagogów i pracownika administracyjnego. Z biegiem czasu zwiększało się zapotrzebowanie środowiska na usługi poradni i związku z tym zatrudniano nowych specjalistów.

 

W 1975 roku poradnię przekształcono w Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową obejmującą swym zasięgiem: gminę i miasto Brzeziny, gminy: Dmosin, Jeżów,  Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Rogów, Słupia - Zarządzenie nr 12/75 Kuratora Oświaty i Wychowania w Skierniewicach.  Nadzór merytoryczny sprawował  wówczas Kurator Oświaty i Wychowania za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo - Zawodowej
w Skierniewicach, a nadzór administracyjny - Miejski Inspektorat Oświaty i Wychowania w Brzezinach.

W ciągu swojej 40 - letniej historii nazwa i zasięg działania poradni zmieniany był kilkakrotnie.
1.09.1993r. zarządzeniem kuratora Oświaty w Skierniewicach Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i obejmowała swym zasięgiem działania miasto i gminę Brzeziny, gminy: Dmosin, Rogów, Słupia,  Jeżów, Lipce Reymontowskie. Nazwa ta funkcjonuje do dzisiaj.


1.07.2002r.  na podstawie Uchwały Nr 42 Rady Powiatu w Brzezinach poradnia zmieniła swoją siedzibę. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora i wszystkich pracowników przeniesiono poradnię do nowej siedziby przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5. Obecne pomieszczenia spełniają warunki, w jakich powinna być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzezinach jest placówką publiczną. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Brzeziński. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Terenem działania Poradni jest obszar miasta i gminy Brzeziny oraz gmin Dmosin, Rogów i Jeżów.

 

Pierwszym klientem poradni był 15-letni uczeń ze szkoły w Justynowie. Pierwsze orzeczenie o  kształceniu specjalnym dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim otrzymał na posiedzeniu Zespołu Selekcyjnego (dawna nazwa Zespołu Orzekającego) dnia 2.11.1973r.  uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzezinach.