Solidarni z Ukraią

Opinie i orzeczenia

Poradnia wydaje opinie:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia od obowiązku szkolnego,
 2. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 4. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,
 5. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 6. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 7. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 8. innych, określonych odrębnymi przepisami.

Orzeczenia:

 1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 3. o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 4. o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.