Solidarni z Ukraią

Polityka prywatności (RODO)

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w jednostce jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Konstytucji 3 Maja 5, NIP: 833-13-32-792, REGON: 000739484, reprezentowana przez Dyrektora Poradni – Annę Podczaską - Wypych,
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  tel. 791-928-079, e-mail:  iodo@pppbrzeziny.pl
  3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań jednostki, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz zgodnie z innymi ustawami i rozporządzeniami,
  4. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane niezbędnym instytucjom lub podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnej ustawy lub na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami, które są zdefiniowane w odrębnych ustawach i rozporządzeniach, jednakże nie krócej niż przez 5 lat,
  6. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo: do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem danych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej,
  7. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  8. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić tylko i wyłącznie drogą pisemną,
  9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,
  10. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.