Solidarni z Ukraią

Przepisy prawa

  • Ustawa o systemie oświaty tekst ujednolicony (Dz.U. 2016 poz.1943)
  • Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59)
  • Ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
  • Ustawa Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1189)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz.199 z późn.zm.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743)