Solidarni z Ukraią

Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, Warnkego i Biofeedback

Terapia ma na celu udzielenie pomocy rodzicom i ich dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce, trudności wychowawczych i różnorodnych zaburzeń. Terapia prowadzona jest indywidualnie i grupowo (w zależności od potrzeb).
Na terenie placówki prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.


1. Terapia psychologiczna

Psychoterapia rozpoczyna się od ustalenia celu i planu pracy z dzieckiem. W zależności od wieku może przyjmować formę rozmowy lub zabawy. Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka potrzebna jest pomoc rodziców, stąd też do terapii włącza się pracę z rodziną. Rola rodziców jest niezastąpiona w wspieraniu dziecka  w jego zmianie zachowania, rozwoju,  w tym celu rodzice - w porozumieniu z psychologiem, między spotkaniami - wprowadzają modyfikacje w otoczeniu dziecka.
Poprzez terapię indywidualną z dzieckiem uzyskujemy poprawę jego funkcjonowania w domu i w szkole lub przedszkolu.


2. Terapia pedagogiczna

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.
Zasady terapii pedagogicznej według Czajkowskiej i Herdy:

 1. zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego;
 2. zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka;
 3. zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności;
 4. zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;
 5. zasada systematyczności;
 6. zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.
 

3. Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.
 

4. Metoda Warnkego

Co to jest metoda Warnkego?

Jest to trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny, którego zadaniem jest  oddziaływanie na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość tej metody wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce). Metoda Warnkego, dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu, pozwala dziecku na poprawę funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Metoda Warnkego okazała się efektywna w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci.

Do  kogo  skierowana jest metoda Warnkego ?

 • dzieci w wieku szkolnym,
 • młodzieży gimnazjalnej, licealistów, studentów,
 • także dla osób z lekkim niedosłuchem, zaburzeniami mowy, dysleksja i inne,
 • trening warto stosować jako metodę wspomagającą przy przygotowywaniu się do różnych egzaminów.

Jak działa ?

 • poprawia koncentrację uwagi,
 • zwiększa szybkość zapamiętywania, pojemność pamięci,
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
 • prowadzi do automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, zdolności motorycznych,
 • podnosi poziom umiejętności czytania, pisania, mówienia; przyspiesza naukę tych umiejętności u dzieci                                                                

Badania naukowe dowodzą, że w wyniku stosowania metody Warnkego następuje  poprawa funkcjonowania  w zakresie:

 • słuchu fonemowego – różnicowania głosek  / fonemów,
 • umiejętności dokonywania analizy struktury głoskowej / fonemowej par słów  bezsensownych, ich porównywania i abstrahowania głosek/fonemów,
 • analizy oraz syntezy głoskowej / fonemowej,
 • pamięci fonologicznej,
 • integracji wzrokowo słuchowej, pamięci werbalnej długoterminowej, a także szybkiego,  automatycznego przypominania słów oraz podzielności uwagi.

Jeśli dziecko:

 • ma trudności z czytaniem, myli głoski podobne brzmieniowo, takie jak p-b, k-g, s-z lub podobne pod względem wyglądu takie jak: p-d, b-d, p-b, g-p.
 • ma problemy z pisaniem, często robi błędy ortograficzne, nie trzyma się liniatury,
 • przejawia trudności w skupieniu uwagi, łatwo się rozprasza, sprawia wrażenie „marzyciela”,
 • wolno pracuje, długo odrabia lekcje,
 • ma problem ze streszczeniem przeczytanego tekstu,
 • ma trudności z podsumowywaniem, przedstawianiem w skrócie,
 • przejawia problemy z rozumieniem poleceń nauczycieli, szczególnie w sytuacji hałasu panującego w klasie,
 • ma trudności z odpowiednim rozplanowaniem czasu, materiałów, zadań

to jest to metoda dla niego !


5. Terapia EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu.

Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

CO DAJE TERAPIA?

Terapia / trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.


DLA KOGO?


Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji.                                                                                    
Wskazania do stosowania treningów:

 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia uczenia się
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
 • problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • impulsywność i agresja oraz zaburzenia zachowania
 • zachowania buntownicze
 • potrzeba podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych (np. przed egzaminami)
 • problemy z emocjami

WARUNKI JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OSOBA TRENUJĄCA:

 • rozumieć zadanie jakie ma wykonać,
 • posiadać gotowość do współpracy/motywację do pracy,
 • radzić sobie z zadaniem,

Motorem skuteczności terapii jest silna wola, motywacja i cierpliwość pacjenta.

PRZEBIEG SESJI TRENINGOWEJ

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy /za pomocą pasty klejącej/ jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Stara się spełnić założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy myszki, np. stara się utrzymać dużą szybkość jadącego samochodu, jechać prawą stroną drogi, przy dobrej widoczności. Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gra się udaje kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym –  gra się nie udaje. W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych fal mózgowych. Ponieważ metoda ta koncentruje się na przyczynach trudności w uczeniu się jej efekty są długotrwałe.

CZAS TRWANIA TERAPII

Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok.40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Dzieci uczestniczą w treningu raz w tygodniu przez 45 min.