Solidarni z Ukraią

Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach prowadzi diagnozy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest opinia w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana przez niniejszą poradnię. Zajęcia z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 3.

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju można zdefiniować jako wszystkie formy wspomagania rozwoju dziecka specjalnej troski oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

Czy wszystkie dzieci mogą uzyskać taką pomoc?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których lekarze lub inni specjaliści zdiagnozowali niepełnosprawność.

 

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do naszej placówki.
Rodzice bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni.
Następnie zgłaszają się do poradni w ustalonym terminie z dzieckiem. Powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady. Decyzję o wydaniu opinii podejmuje zespół orzekający poradni. Rodzice są informowani o terminie posiedzenia zespołu i mogą w nim uczestniczyć.

 

Jak przebiega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą, w zależności od potrzeb: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, rehabilitant. Praca w zespole polega na wspólnym ustalaniu diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywaniu programów współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, udział w ich realizacji oraz monitoring i ewaluacja programów. Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w domu rodzinnym lub w szkole. Realizowane są wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4-8).