Solidarni z Ukraią

Zadania poradni

Poradnia swoim działaniem obejmuje powiat brzeziński – gminy Rogów, Jeżów, Brzeziny, Dmosin oraz miasto Brzeziny.


Udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom ze szkół, przedszkoli lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Opieką obejmuje również dzieci do 3 - ego roku życia oraz te, które nie uczęszczają do przedszkola.


Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny; 
 • grup wsparcia; 
 • prowadzenia mediacji; 
 • interwencji kryzysowej; 
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

Realizowanie przez poradnię zadań polega na:

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
  b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 4. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 7. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom;